Devlog: AR + nh岷璶 di峄噉 khu么n m岷穞

T么i t峄玭g kh么ng c贸 thi峄噉 c岷 v峄沬 c么ng ngh峄 nh岷璶 di峄噉 khu么n m岷穞, c贸 l岷 do 岷h h瓢峄焠g t峄 nh峄痭g b脿i vi岷縯 – c贸 th峄 l脿 膽茫 膽瓢峄 ‘膽峄媙h h瓢峄沶g’ v矛 m峄 膽铆ch ch铆nh tr峄 n脿o 膽贸, nh峄痭g b脿i vi岷縯 v峄 c谩ch Trung Qu峄慶 s峄 d峄g c么ng ngh峄 n脿y 膽峄 qu岷 l媒 qu峄慶 gia m峄檛 c谩ch c峄眂 膽oan, l峄 膽i quy峄乶 ri锚ng t瓢 c峄 ng瓢峄漣 d芒n. Nh瓢ng… c么ng ngh峄 l脿 c么ng ngh峄, c谩ch n贸 膽瓢峄 d霉ng, 膽瓢峄 峄﹏g d峄g th岷 n脿o quan tr峄峮g h啤n b岷 th芒n c么ng ngh峄 膽贸, 膽贸 l脿 quan 膽i峄僲 c谩 nh芒n c峄 t么i. Ch峄 tr铆ch l脿 th岷 nh瓢ng t么i ngh末 m岷 b岷 岷 c农ng nh矛n l瓢峄g data m脿 Tung Qu峄慶 膽ang n岷痬 gi峄 m脿 th猫m thu峄搉g mu峄憂 ch峄泃 lu么n 馃珷.

Continue reading “Devlog: AR + nh岷璶 di峄噉 khu么n m岷穞”